Tout Timoun Kapab Gen Ekselans, Briye ak Fè Siksè!

Se ou ki genyen chwa yo!
Deside pou anyen men pou sa ki pi bon pou lavni pitit ou!

   Anpil timoun kalifye pou sèvis leson patikilye SES, ki evalye a apeprè $2,000, yon sèvis ki GRATIS nèt! Pou chèche konnen ki fason, tanpri kontakte lekòl pitit ou oswa distri lekòl la. Distri lekòl la genyen obligasyon pou fè ou konnen si yon timoun kalifye pou leson patikilye gratis dapre lwa pou ka kite okenn timoun dèyè.

   Nan After School Programs, Inc. (ASP), pwogrè chak timoun reprezante mezi siksè nou. Ekip pwofesè sètifye nou ki gen eksperyans ak espesyalis pwofesyonèl pou gadri yo motive pou jwenn pou bon nòt ak pi gwo nòt nan egzamen yo, epitou pou yo genyen yon pasyon pou aprantisaj k ap dire avi.Sèvis Leson Patikilye Gratis
Èske pitit ou kalifye pou leson patikilye GRATIS?

   Èske pitit ou ta jwenn benefis leson patikilye GRATIS nan Lekti, konpreyansyon lang, ak matematik? Pran bon desizyon an epi chwazi ASAP avèk tout konfyans ou fè chwa ki bon an pou pitit ou.

   After School Programs, Inc. (ASP), ofri sèvis akademik pou anpil milye elèv lekòl leta konte Broward depi 1991 atravè pwogram apre-lekòl li ak pwogram lete. ASP ki genyen ladan pwofesè ak pwofesyonèl sètifye se yon konpayi ki pa komèsyal, ki devwe pou ekselans, ki ofri sèvis gadri ki sennesòf, edikasyonèl ak bon kalite.

   ASP toujou ap resevwa Gold Seal of Excellence Florid nan Depatman Timoun ak Fanmi; li toujou resevwa pi gwo nòt sou evalyasyon bezwen kalite nan Komite jesyon Lekòl Konte Broward; epi li toujou resevwa sibvansyon jenere Konsèy Sèvis Timoun Konte a ak lòt pou finanse pwogram edikasyonèl pou timoun ki riske pa pase.

   ASP se sèl founisè pwogram apre-lekòl nan leta Florid tou ki jwenn rekonesans de (2) prestijye biwo akreditasyon nasyonal, Southern Association of Colleges and Schools (SACS), ak Commission on International and Trans-Regional Accreditation (CITA).
Kontakte nou jodi a pou konnen plis enfòmasyon.Paran:
Kouman nou kapab ede ou.

   Ou pa poukont ou. Jwenn yon koutmen. Pran avantaj opòtinite sa a.

   Se yon bagay ki chokan pou gen fwistrasyon ak dezespwa pitit ou ki anreta avèk travay lekòl li. Antan yon paran, ou mèt fè tout sa ou kapab pou ede, men tout moun kwè tou yon timoun ki anreta kapab bezwen plis pase èd paran li.

   Pwofesè patikilye ASP nou yo ki gen eksperyans kapab ofri atansyon endividyèl ak asistans sipò pou sipòte ak amelyore aptitid, lanmou-pwòp ak konfyans pitit ou pou li kapab gen siksè.

Nou Gen Dezi pou Enspire.
   Nan ASP, pwogrè pitit ou reprezante mezi siksè nou. Alòske siksè akademik pitit ou se premye objektif nou, nou gen dezi tou pou fè pitit ou vin genyen yon pasyon pou aprantisaj pou lavi li. N ap travay pou plante grenn k ap pouse nan dezi pitit ou pou edikasyon li kapab kontinye.

   Nou kreye yon anviwònman san estrès kote pitit ou kapab aprann ak pratike matyè debaz yo epitou devlope aptitid pou rezoud pwoblèm, aptitid fleksibilite ak aptitid kreyativite.

   Nou kwè aptitid sa yo ap ede pitit ou avanse nan chak domèn lavi li. Lè nou ankouraje abitid etid pozitif, nou pwomèt pou ede pitit ou devlope ekselan aptitid aprantisaj k ap dire pou lavi li.

Edikatè:
Sa ou kapab atann nan ASP-SES.
   Misyon nou se pou amelyore ak anrichi lavi timoun yo. ASP se yon òganizasyon edikasyonèl byen etabli ki genyen pwofesyonèl gadri ki gen eksperyans. Objektif nou se pou ranfòse aptitid timoun yo ak konpreyansyon matyè debaz yo pou asire yo vin genyen pi bon pèfòmans akademik posib.

   Nou evalye ak apresye pèsonalite, aptitid ak kapasite. Nou adapte sesyon leson patikilye nou yo pou abòde bezwen ak objektif aprantisaj pèsonèl chak timoun.

   Nou chwa pwofesè sètifye nou yo pou konpasyon, pasyans, ak swen ak konpetans yo tou nan matyè debaz yo. Nou òganize sesyon leson patikilye yo pou chak elèv apa, an ti gwoup (2-4 elèv), ak an gwo gwoup (5-10) elèv nan moman ak kote ki bon pou paran ak timoun yo alafwa. Nou ankouraje kominikasyon souvan ant pwofesè ak paran yo atravè reyinyon ak rapò sou pwogrè timoun yo.

Fason pou Antre nan Ekip Nou
   Si ou enterese pou vin fè pati nan Ekip Sèvis Edikasyon Siplemantè ASP, tanpri kontakte Warren Smith, C.O.O., nan nimewo 1-888-720-2882 oswa nan imèl wsmith@aspkids.com.
ASP jwenn akreditasyon SACS.

Kontakte Nou

Ou kapab kontakte nou nan Biwo Santral nou:
Telefòn – 954.596.9000
Faks – 954.596.9880
Nimewo gratis – 1-888-720-2882
1520 S. Powerline Road, Deerfield Beach, FL 33442

 


Creole